POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie
My (zwani dalej również „Explore”) bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o poufności danych osobowych uwzględnia cele i sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także informacje o prawach osób fizycznych. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe do dowolnego celu opisanego w niniejszej informacji lub do innych celów określonych w momencie otrzymania danych.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Explore przetwarza dane osobowe w wielu celach, z których każdy może mieć inne sposoby gromadzenia danych, podstawę prawną przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania i okres przechowywania.
Nasza polityka w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych obejmuje przejrzyste ujawnianie informacji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
Zbieranie danych osobowych
Explore przetwarza dane osobowe osób kontaktowych (obecnych i potencjalnych klientów Explore i/lub osób z nimi powiązanych) w systemie zarządzania relacjami z klientami (dalej jako „system Explore CRM”).
Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich przesyłanie do systemu Explore CRM inicjowane jest przez pracownika Explore. Dane te obejmują imię i nazwisko osoby kontaktowej, miejsce pracy, tytuł, numer telefonu, adres e-mail i inne służbowe informacje kontaktowe. Ponadto system Explore CRM może zbierać dane z e-maila Explore (imię i nazwisko nadawcy, imię i nazwisko odbiorcy, data i godzina) oraz kalendarza elektronicznego (imię i nazwisko organizatora wydarzenia, imię i nazwisko uczestnika wydarzenia, data i godzina wydarzenia), które dotyczą interakcji użytkowników Przeglądaj z kontaktami lub osobami trzecimi.
Wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe kontaktowe mogą być przeglądane i wykorzystywane przez użytkowników Eksploracji w celu uzyskania informacji o potencjalnym lub obecnym kliencie lub interesującej ich możliwości biznesowej i mogą być wykorzystywane do następujących celów:
• rozwój naszej działalności i usług• przekazywanie Państwu informacji o nas i zakresie naszych usług• zapewnienie pracownikom Explore dostępu do Twoich danych osobowych w celu świadczenia dotychczasowych usług oraz oferowania nowych usług• identyfikacja klientów o identycznych potrzebach• przygotowywanie analiz, np. dotyczących trendów rynkowych, charakterystyki relacji lub warunków rynkowych.
Dodatkowo system Explore CRM wykorzystuje algorytm do oceny jakości interakcji pomiędzy użytkownikiem Explore a osobą kontaktową. Ocena uwzględnia przede wszystkim częstotliwość interakcji, czas jej trwania, trafność oraz czas reakcji.
Przetwarzamy dane osobowe naszych osób kontaktowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu biznesowego lub na podstawie zgody, jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwróciła się o taką zgodę. Jesteśmy zainteresowani marketingiem naszych usług lub dostarczaniem komunikatów informacyjnych, które naszym zdaniem mogą zainteresować odbiorców.
Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przechowywane w systemie Explore CRM tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji powyższych celów (tj. tak długo, jak długo pozostajemy w relacji z osobą kontaktową lub tak długo, jak jest to konieczne do prowadzenia ewidencji tej relacji).
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania danych w każdym przypadku została wskazana w odpowiednich punktach powyżej. Przetwarzając dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, bierzemy pod uwagę jego potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa osoby, której dane dotyczą, wynikające z przepisów o ochronie danych i dążymy do zapewnienia ich optymalnej kombinacji. Nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe nie mają automatycznie pierwszeństwa przed interesami osób, których dane dotyczą – nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sytuacjach, w których skutki dla osoby, której dane dotyczą, przeważą nad wpływem na nią (z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskaliśmy zgodę lub gdy takie przetwarzanie jest wymagane w inny sposób lub dozwolone przez prawo).
W jakich przypadkach i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe wspólnie z innymi osobami oraz gdzie są one przetwarzane
Będziemy udostępniać dane osobowe innym stronom tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Gdy udostępniamy dane innym stronom, stosujemy ustalenia umowne i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i przestrzegania naszych standardów ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa.
Dane osobowe będące w naszym posiadaniu mogą zostać przekazane:
• Organizacjom zewnętrznym, które dostarczają nam aplikacje, usługi do ich obsługi, przetwarzania danych lub usługi informatyczne• Korzystamy z usług stron trzecich w trakcie świadczenia naszych usług oraz pomocy w udostępnianiu, obsłudze i zarządzaniu naszymi wewnętrznymi systemami informatycznymi. Na przykład są to organizacje, które świadczą usługi w zakresie technologii informatycznych, usług oprogramowania w chmurze, zarządzania informacjami identyfikującymi użytkownika, hostingu i obsługi stron internetowych, analityki, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery, na których działa lub jest utrzymywana ta infrastruktura chmurowa, znajdują się w bezpiecznych centrach danych w różnych krajach na całym świecie, z których jedno może przechowywać dane osobowe.
• Stronom trzecim, które zapewniają nam inną pomoc w dostarczaniu towarów, usług lub informacji• Audytorom i innym profesjonalnym konsultantom• Organom ścigania lub innym organom państwowym i regulacyjnym lub innym stronom trzecim zgodnie z wymaganiami i w sposób określony przez obowiązujące przepisy lub wymogi regulacyjne• W niektórych przypadkach możemy otrzymywać żądania od stron trzecich, które są uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych osobowych, na przykład w celu sprawdzenia, czy przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych, zbadania podejrzenia popełnienia wykroczenia, ustanowienia, wykonania lub obrony praw. Wnioski o udostępnienie danych osobowych realizujemy wyłącznie w przypadkach, w których jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi.
Administrator danych i jego dane kontaktowe
Administratorem danych jest Explore, która jest stroną umowy w celu świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiot prawny, z którym się kontaktowałeś.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub celów i sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami:
au.ni.erolpxe%40ofni+48 576 167 744 Anastasiia+48 537 157 532 Volodymyr
Prawa osób fizycznych i sposoby ich realizacji
Osobom fizycznym przysługują określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych, za które odpowiada operator danych. W przypadkach, w których podejmujemy decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, występujemy jako operator danych i udzielamy dodatkowych informacji o prawach przysługujących osobom fizycznym i sposobach ich realizacji.
Zapoznanie się z danymi osobowymi
Masz prawo wglądu do danych osobowych, którymi dysponujemy jako administrator danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres au.ni.erolpxe%40ofni
Wprowadzanie zmian w danych osobowych Aby edytować przekazane nam dane osobowe, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem au.ni.erolpxe%40ofni lub w miarę możliwości korzystając z odpowiedniej strony rejestracyjnej w serwisie lub edytuj swoje dane w aplikacjach lub formularze, w których się zarejestrowałeś
W miarę możliwości poprawimy (w razie potrzeby) przetwarzane przez nas dane osobowe, gdy tylko dowiemy się o ich nieścisłości, aby dostosować je do informacji, które podałeś.
Wycofanie zgody
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z udzieloną nam zgodą, osoby fizyczne mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wyślij nam e-mail na adres .au.ni.erolpxe%40ofni Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z listy marketingowej Eksploruj, kliknij łącze rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.
Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych
Masz prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie z uzasadnionych przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa.
W takim przypadku nie będziemy przetwarzać ani ograniczać przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których możemy wykazać istnienie ważnych podstaw prawnych do przetwarzania lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Inne prawa osób, których dane dotyczą
Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jakie dane osobowe na Państwa temat zbieramy i jak są one wykorzystywane. Oprócz wymienionych powyżej praw dostępu, modyfikacji i ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, osobom fizycznym mogą przysługiwać inne prawa związane z posiadanymi przez nas danymi osobowymi, takie jak prawo do usunięcia i prawo do przenoszenia danych.
Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, wyślij wiadomość e-mail na adres .au.ni.erolpxe%40ofni
Roszczenia
Mamy nadzieję, że nie będziesz musiał składać skargi, jednak jeśli chcesz złożyć roszczenie dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych, możesz wysłać e-mail ze szczegółowym opisem swojego roszczenia na adres .au.ni.erolpxe%40ofni Sprawdzimy i odpowiemy na wszelkie otrzymane skargi.
Ograniczenie odpowiedzialności prawnej
Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do zapoznania się z ogólnymi aspektami interesujących czytelnika spraw, do użytku osobistego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jego użycia. Autorzy i wydawcy nie traktują udostępniania tych informacji jako części profesjonalnego doradztwa w zakresie sprzedaży eksportowej, procedur celnych w eksporcie, kwestii legislacyjnych, prawnych, księgowych, podatkowych lub innych. Dlatego informacji tych nie należy traktować jako substytutu indywidualnej konsultacji.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wiarygodność źródeł informacji zawartych na tej stronie, Eksploruj nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, które się tu pojawiają, ani za możliwe konsekwencje wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji co do kompletności, dokładności, aktualności lub wyników ich wykorzystania, bez żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji funkcjonalności, przydatności handlowej lub przydatności. Prezentowane tu materiały nie powinny w żaden sposób zastępować niezależnych badań ani własnej opinii czytelnika w kwestiach technicznych i biznesowych. Ramy regulacyjne i legislacyjne stale się zmieniają, dlatego ich przepisy należy interpretować wyłącznie w świetle konkretnej sytuacji.